Royal Castle in Warsaw / Zamek Królewski w Warszawie


Take a look at my visit to Royal Castle in Warsaw :) I was planning this visit from a long time - it'd be weird to live and work in capitol and not take a trip to such beautiful place :) Additional bonus met me on place, entrance on sundays is free :) Enjoy!
Rzuć okiem na moją wizytę w Zamku Królewskim w Warszawie :) Planowałem tą wizytę od dłuższego czasu - byłoby dziwnym mieszkać w stolicy i nie zrobić wycieczki do tak pięknego miejsca :) Dodatkowy bonus zastał mnie na miejscu, gdyż wejścia w niedzielę są darmowe :) Polecam!


Royal Castle in Warsaw:
Zamek Królewski w Warszawie:


Enter the visitors route :)
Wejście na ścieżkę dla zwiedzających :)


The Great Apartment: The Great Assembly Hall - "during the reign of Stanislaus Augustus this room was used for state ceremonies. The courtiers met in this room, and it was here that banquets, balls and concerts were held and theatrical performances staged." Paintings, decors... everything here is a masterpiece!
Apartament Wielki: Sala Wielka - "w czasach Stanisława Augusta służyła jako miejsce ceremonii dworskich. Tu odbywały się zgromadzenia dworskie, a także uczty, bale, koncerty i przedstawienia teatralne." Malowidła, dekoracje... tu wszystko jest mistrzowskie!


Ceiling :)
Sufit :)


The Great Apartment: The Marble Room. "Functioned as the second vestibule in the state apartment and is the oldest interior in that apartment. "
Apartament Wielki: Pokój marmurowy. "Służył jako drugi przedpokój w apartamencie państwowym. Jest to najstarsze wnętrze w tym apartamencie."


Ceiling :)
Sufit :)The Great Apartment: The Knights' Hall. "Ten oval portraits and twenty-two bronze bust sculptures depicting famous Poles picked out by the King decorate the room. A quotation from Book VII of the Aeneid regarding the merits of outstanding citizens runs along the top of the walls around the room. Statues of Fame and Chronos are located on either side of the central part of the room."
Apartament Wielki: Sala Rycerska. "Dziesięć owalnych portretów i 22 brązowe popiersia przedstawiają wybranych przez króla sławnych Polaków. Wokół sali biegnie napis zaczerpnięty z VII księgi Eneidy Wergiliusza, odnoszący się do zasług wybitnych obywateli. W środkowej części sali ustawione są posągi Sławy i Chronosa."
The Great Apartment: The Throne Room.
Apartament Wielki: Sala Tronowa.


The Great Apartment: The Conference Room and the European Monarchs' Portrait Room.
Apartament Wielki: Pokój Konferencyjny lub Gabinet Monarchów Europejskich.


The King's Apartment: King's Study.
Apartament Królewski: Gabinet Króla.The King's Apartment: The Bedchamber. "The character of the room is defined by the beautiful yew panelling, the delicate decoration on the upholstery fabrics and the warm colours of Marcello Bacciarell's paintings: Rebecca and Eleazar and Esther and Ahasuerus."
Apartament Królewski: Pokój Sypialny. "Charakter pokoju określa elegancka, wykonana z cisowego drewna boazeria, delikatny rysunek dekoracji tkaniny obiciowej oraz ciepłe w kolorycie obrazy malowane przez Marcella Bacciarellego: Rebeka i Eleazar oraz Estera i Ahasverus."


The King's Apartment: The Old Audience Chamber. "It was here that the kings held audience before Stanislaus Augustus created a ceremonial throne room in the Great Apartment."
Apartament Królewski: Pokój Audiencjonalny Stary. "Służył jako miejsce audiencji zanim Stanisław August urządził paradną salę tronową w Apartamencie Wielkim."


The King's Apartment: The Canaletto Room. "During the reign of Stanislaus Augustus this room was the most important antechamber in the King's Apartment. [...] Here the King decided to hang a series of views of Warsaw, painted by the renowned Venetian artist, Bernardo Bellotto, also known as Canaletto."
Apartament Królewski: Pokój Canaletta. "W czasach Stanisława Augusta sala ta pełniła funkcję najważniejszego przedpokoju w Apartamencie Królewskim. [...] Król postanowił umieścić tu serię widoków Warszawy, malowanych przez słynnego weneckiego malarza Bernarda Bellotta zwanego Canalettem."


The King's Apartment: The Small Chapel. "King Stanislaus Augustus' regalia are on display in the nave of the chapel: his sword, collar of the Order of the White Eagle and his sceptre."
Apartament Królewski: Kaplica Mała. "W nawie kaplicy wystawione są regalia króla Stanisława Augusta: miecz, łańcuch orderu Orła Białego i berło."


The King's Apartment: The Officers' Room. "Crown Horse Guards carried out their duties here."
Apartament Królewski: Pokój Oficerski. "Służył jako miejsce, gdzie pełnili służbę oficerowie Gwardii Konnej Koronnej."


The King's Apartment: The Red Corridor.
Apartament Królewski: Korytarz Czerwony.


The King's Apartment: The Green Room. "It served King Stanislaus Augustus as a sitting room and was often used for meetings with ministers and high ranking courtiers."
Apartament Królewski: Pokój Zielony. "Służył królowi Stanisławowi Augustowi jako salon wykorzystywany najczęściej do spotkań z ministrami i wysokimi urzędnikami dworskimi."


The King's Apartment: The Yellow Room. "Used as a small dining room. In 1771-1782 it was here that the famous Thursday Dinners were held to which the king invited poets, writers and scholars."
Apartament Królewski: Pokój Żółty. "Pełnił funkcję małej sali jadalnej. Tutaj, m.in. odbywały się w latach 1771-1782, w każdy czwartek miesiąca, słynne obiady czwartkowe, na które król zapraszał poetów, pisarzy i uczonych."


I left Apartments on 1st floor and went to 2nd floor to take photos of exhibitions in The Decorations Room and in The Numismatic Cabinet. After that, I went outside through Kubicki Arcades. Royal Castle once again - view of Kubicki Arcades.
Opuściłem Apartamenty na 1szym piętrze i poszedłem na 2gie piętro by uwiecznić wystawy w Pokoju Orderowym i Gabinecie Numizmatycznym. Następnie wyszedłem na zewnątrz przez Arkady Kubickiego. Raz jeszcze Zamek Królewski - widok od strony Arkad Kubickiego.


All photos taken with Canon 40D and Canon 10-22mm. Quotations comes from official site of Royal Castle. I hope you enjoy this trip :) If yes - leave me some comment :)
Wszystkie fotki zrobione Canonem 40D i Canonem 10-22mm. Cytaty pochodzą z oficjalnej strony Zamku Królewskiego. Mam nadzieję, że wycieczka się podobała :) Jeśli tak - zostaw mi jakiś komentarz :)


Related Posts with Thumbnails