3D: Warsaw / Warszawa


Warsaw in 3D. Few snaps taken with Canon EOS 300 and plastic Loreo 3D.
Warszawa w 3D. Kilka strzałów parą Canon EOS 300 i plastikowym Loreo 3D.As you can easily see, Loreo 3D have quite big problems with vignetting and geometry. It may or may not be visible when looking on 4x6" prints in 3D hand viewer (I haven't tried) but it's obvious that this piece of plastic won't gonna give image good enough for anaglyph or gif animation...
Jak łatwo zauważyć, Loreo 3D ma spore problemy z winietowaniem i geometrią obrazu. To może być, lub nie, widoczne przy oglądaniu odbitek 10x15cm w ręcznej przeglądarce 3D (nie próbowałem) ale jest oczywiste, że ten plastikowy obiektyw nie daje obrazu do tworzenia anaglifów czy animacji...

Warszawa w 3D: Hard Rock & Pałac Kultury i Nauki

Warszawa w 3D: Hard Rock & Pałac Kultury i Nauki

Warszawa w 3D: Aleje Jerozolimskie

Warszawa w 3D: Aleje Jerozolimskie

Warszawa w 3D: Rotunda

Warszawa w 3D: Rotunda

Negative color film Solution VX200. Curves slightly manipulated.
Scanned thanks to Enri Santee.
Negatyw kolorowy Solution VX200. Krzywe lekko podciągane.
Zeskanowane dzięki uprzejmości Enri Santee.


Related Posts with Thumbnails