Panning / Panoramowanie - Canon 70-300 IS USM


Panning - with long lens it's a piece of cake, wider ones are bit harder ;)
Panoramowanie - z długim obiektywem to bułka z masłem, z szerszym jest trochę trudniej :)


Old version of trike for partially disabled. I never though I'd see even one in Warsaw! ;)
Stara wersja trzykołowca dla częściowo niepełnosprawnych. W życiu bym nie pomyślał, że zobaczę sztukę w Warszawie! ;)
Related Posts with Thumbnails